Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί:

    α) να μετέχει σε Ενώσεις Συνεταιρισμών
    β) να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συναιτερισμούς, νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συνεταιριστικές Οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας
    γ) να συνιστά ή μετέχει σε εταιρείες του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού Κώδικα που έχουν αντικείμενο τους δραστηριότητα, που εμπίπτει στους Σκοπούς του Συνεταιρισμού
    δ) να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταξιάρχη για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων των σχετικών με τη διαλογή, επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων του, διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2.600 τ.μ. στις οποίες περιλαμβάνονται αποθηκευτικοί χώροι, συσκευαστήριο, γραφεία και κτήρια της διοίκησης του Συνεταιρισμού και εγκαταστάσεις απεντόμωσης των προϊόντων, εγκεκριμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Διαθέτει 3 άτομα μόνιμο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και 3 άτομα έκτακτο διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό. Στη διάρκεια του χρόνου για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας ο Συνεταιρισμός απασχολεί 120-200 άτομα εποχικό εργατικό προσωπικό.

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των διαφόρων σταδίων επεξεργασίας των προϊόντων. Στη μονάδα συσκευασίας του Συνεταιρισμού εφαρμόζεται σύστημα HACCP ενώ ο Συνεταιρισμός βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9001:2000 σε ότι αφορά τη διαδικασία τυποποίησης και συσκευασίας των αποξηραμένων σύκων καθώς και συστημάτων AGRO 1&2.

  • 6/2/2008
    Ο νέος μας δικτυακός τόπος είναι online!
1204324211.jpg
1204324238.jpg
1204324259.jpg